piórem2

248 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Krótka piłka, szyb­ki seks, zna­jomość bez zo­bowiązań, pośpiech, półśrod­ki, zdaw­ko­we od­po­wie­dzi, kiep­ska ja­kość, znużenie, brak zaan­gażowa­mia, bez­nadzieja, brak planów, brak wyob­raźni, im­po­ten­cja.
Klops* na miarę naszych czasów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:16

Kiedy ko­bieta wy­ciąga do cię ręce chce ci po­kazać w pier­wszej ko­lej­ności: głębię nieba, sza­rość świ­tu , me­lodię ciała. Gdy te­go nie zro­zumiesz po­każe ci piekło. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 10:03

Kiedy będziesz miał wszys­tkiego do­syć i już sił ci brak­nie do by­cia dla in­nych; Zos­taw rodzinę, w le­sie się scho­waj płaszcz pus­telni­ka nałóż. Od­daj mod­ltwie, kon­tem­pluj, od­poczy­waj, leż i nic nie rób. Za 100 lat w nag­rodę ogłoszą cię świętym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 17:53

I z dziec­ka można się wyleczyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 marca 2017, 18:39

Każde złe słowo jest jak wyjęta cegła z mos­tu łączące­go dwa brze­gi. Cza­sami nie da się po nim już przejść. Wte­dy mu­simy pog­rze­bać ciężar miłośći i odejść by więcej nie cierpieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 marca 2017, 22:12

Przy od­ro­binie wyob­raźni
miłość pot­ra­fi połączyć ludzi na dwóch od­ległych brze­gach przepaści. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2017, 21:17

Od­chodzi się ser­cem nie nogami. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 marca 2017, 15:28

Kiedy dro­gi się roz­chodzą, człowiek na­biera dystansu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 marca 2017, 14:17

Dziew­czy­ny zaw­sze wyg­ry­wają, po­tem te­go żałują. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 marca 2017, 14:15

Bez względu na porę ro­ku chłód sa­mot­ności jest zaw­sze ta­ki sam. Bezwzględny. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 marca 2017, 22:48
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:37Whitename sko­men­to­wał tek­st Krótka piłka, szyb­ki seks, [...]

dzisiaj, 16:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeśli przy­naj­mniej zaczniesz myśleć [...]

dzisiaj, 16:07Salomon sko­men­to­wał tek­st Jeśli przy­naj­mniej zaczniesz myśleć [...]

dzisiaj, 12:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Krótka piłka, szyb­ki seks, [...]

dzisiaj, 12:41Salomon sko­men­to­wał tek­st Krótka piłka, szyb­ki seks, [...]

dzisiaj, 11:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st image

dzisiaj, 11:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st image

dzisiaj, 11:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy ból sta­je się [...]

dzisiaj, 11:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy ko­bieta wy­ciąga do [...]

dzisiaj, 10:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st image