piórem2, teksty z grudnia 2017 roku

27 tekstów z grud­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Samemu

Nikt tak nap­rawdę nie zro­zumie nas i naszych bo­leści a im bar­dziej cier­pisz tym więcej ma­sek po­winieneś ub­rać. Bo płacz i go­rycz to jak po­kaza­nie uda lub ka­wal­ka bez­wstyd­ne­go ciała, które zawsze [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 31 grudnia 2017, 14:21

wiszę,
jedną reką się trzymam
może spadnę i ko­niec ale nie pot­ra­fię się puścić.
porażka,
a jed­nak życie wciąż wyg­ry­wa ja­ko priory­tet,
nie wol­no marzyć, i tyle 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2017, 18:28

Wo­bec naj­większych koszmarów ja­kie się przyt­ra­fiają; jes­teśmy bez­bron­ni i bezradni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 grudnia 2017, 12:48

Jest ta­ka mała ścieżka trochę trud­na, wąska, cza­sami stro­ma i pełna os­trężyn
ale jest też dru­ga, sze­roka, bez­pie­czna; dla śli­maków.
Obie pro­wadzą w to sa­mo miejsce. 

myśl • 22 grudnia 2017, 11:17

Łączy nas ty­le a jed­nak dzieli dużo. Możli­wości jest wiele jak ele­mentów zachwy­tu w ro­zecie kościoła Not­re Da­me.
Od­chodzisz i zapominasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 grudnia 2017, 14:00

Ludziom nie chce się myśleć,
na biały fo­tel wyłożony białym futerkiem
reagują tak samo. 

myśl • 20 grudnia 2017, 11:58

Uczył ko­gut kurę jak się zno­si jajka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2017, 23:03

Plu­gas­twa przyk­ryj białym ob­ru­sem, po­tem uśmie­chaj się radośnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2017, 14:19

Bu­rak to ta­kie warzy­wo ale ma też in­ne znaczenie. 

myśl • 17 grudnia 2017, 08:09

Człowiek tak długo ma­nipu­luje przy con­so­li ''Życie zdarza się raz",
aż nie ot­rzy­ma od­po­wied­niego sce­nariu­sza, dla siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 grudnia 2017, 14:53
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty