piórem2, teksty z lipca 2017 roku

43 teksty z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Nie osądzaj, nie dziel, nie dyk­tuj.
Roz­da­waj i ob­serwuj w milczeniu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 lipca 2017, 16:23

Kro­wa sołty­sa to ma dob­rze, wszys­cy jej zazdroszczą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2017, 10:11

Jes­teś wspom­nieniem, które chcę za­bić nożem kuchennym. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 lipca 2017, 17:43

Ocalona cd

Po całym dniu tułaczki w upa­le i suszy nies­podziewała się ta­kiego bra­ku sił, sy­nek do­magał się wo­dy, był wy­cieńczo­ny. Myślała czy dob­rze zro­biła sta­wiając swo­je pot­rze­by na pier­wszym miej­scu? Te­raz żałowała z po­wodu syn­ka ale od­wro­tu nie było tam cze­kała ją pew­na śmierć. Doszli do skra­ju la­su gdzie naz­bierała jagód, zaczer­pnęła wo­dy ze stru­nienia. Sy­nek się trochę ożywił a ona upadła na ziemię i zasnęła. 

dziennik
zebrał 10 fiszek • 30 lipca 2017, 17:42

Szy­kuj­cie ro­wery idzie mo­da na fit*. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2017, 09:36

W każdym języ­ku znaczy to sa­mo, jed­nak brzmi inaczej.
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lipca 2017, 22:35

Ludzie pot­rze­bują dialo­gu na pier­wszym miej­scu, po­tem poezji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2017, 13:38

Zna­miona* po­całun­ki anioła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lipca 2017, 10:14

Fan­tazja wraz z głupotą równo wy­pełniają naczy­nia mózgowe. 

myśl • 27 lipca 2017, 11:04

Ocalona

Ali­ce weszła na wzgórze skąd roz­pościerał się wi­dok na całą oko­licę, tar­gała za sobą syn­ka, który mo­zol­nie wdra­pywał się za nią. Stała tak wpat­rzo­na w dal bo nic nie dos­trze­gała a jedynie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 16:19
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]