piórem2, teksty z listopada 2016 roku

14 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

* * *

W po­wiet­rzu pachniało wa­nilią, kiedy wszedł do po­koju sprzątała, właśnie skończyła przyrządzać cias­to z wa­niliowym nadzieniem. Des pla­nowała w myślach ten dzień, wieczór. Jeszcze nie wszys­tko było skończo­ne gdy nies­podziewa­nie wszedł i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 listopada 2016, 17:20

* * *

De­sires nie była wy­niosłą ko­bietą miała wdzięk, urodę i swois­te poczu­cie równości, za­pomi­nała o ty­tułach i sta­nowis­kach. Dla­tego może nig­dy nie miała swo­jego kierow­nicze­go stołka, szef oba­wiał, że może będzie się do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 27 listopada 2016, 15:52

* * *

Odtwórz
Des dud­niła pal­cem po szy­bie jak­by ko­goś wy­pat­ry­wała. Myślała o tym co mówil jej Lost ni­by nie do niej ale mówił. Czuła wciąż je­go rękę na ple­cach, bo gdy wsiadała do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 24 listopada 2016, 17:18

* * *

Dzwo­nek zadzwo­nił krótkie dwa ra­zy. Des weszła i zo­rien­to­wała się że Lost chy­ba jest w trak­cie przep­ro­wadzki al­bo re­mon­tu. Uda­wała że nic nie widzi a umiała uda­wać jak ra­so­wy iluz­jo­nis­ta. Po­dała mu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 listopada 2016, 17:46

* * *

Ro­bienie cze­goś na os­tat­nią chwilę nie jest dob­re. To prze­jaw nie­chluj­stwa al­bo me­ga­lo­ma­nia lub połącze­nia tych dwóch rzeczy. Lost wszys­tko odkładał na po­tem, jak te książki z le­wej na prawą. Ze stoic­kim [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 listopada 2016, 19:15

13

Za­mek w drzwiach za­cinał się, Lost de­ner­wo­wał się na to. Miał łat­wość wkurza­nia się czym­kolwiek. Pos­ta­nowił go nap­ra­wić, pop­rzątać w końcu mie­szka­nie, je­dyną rzecz którą dos­tał w spad­ku po rodzi­nie. Pra­cy miał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 listopada 2016, 16:31

12

Lost niechętnie wra­cał w swo­je stro­ny, pełen obaw i niepew­ności układał w głowie możli­we sce­na­riu­sze.
W drodze spot­kał Jo­sa, ko­legę z czasów stu­den­ckich kiedy to wszys­tko było możli­we, ot­war­te i piękne.
Przyz­nał [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 listopada 2016, 19:33

11

Człowiek stąpający po ziemi /miękko czy jak tak lu­bi/, wie co jest war­te poświece­nia a co mu­si um­rzeć, co jest dob­re a co nie ma przeszłości. Nie zaw­sze dras­tyczne zmiany są dob­re. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 listopada 2016, 21:01

10

Lost miał dzi­waczne sny, często o nich po­tem myślał. Nie były czymś ważnym ale on zas­ta­na­wiał się nad ich sen­sem, tak jak­by coś miały znaczyć. Był wierzący a więc wie­rzył prze­de wszys­tkim [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 listopada 2016, 20:18

9

W życiu tak by­wa że często to co tra­ci­my do­ce­niamy po cza­sie ale nie zaw­sze. To co tra­ci­my cza­sa­mi jest naszym wyz­wo­le­niem. Lost dużo stra­cił ale też wiele zys­kał. Nie mógł się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 listopada 2016, 18:09
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty