piórem2, teksty z lutego 2017 roku

77 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Jest ból sa­mot­ność jest ból zawód. W końcu jest ból zęba i ból złama­nego paz­nokcia. Ale jest też ból głód, niemoc, ból śmierć, ból dziec­ka, ból niewin­ności, od­rzu­cenia, po­gar­dy, niez­ro­zumienia. I każdy chce być naj­ważniej­szy. I każdy tak sa­mo pro­si o dosyć*. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2017, 18:03

Przep­raszam wszys­tkich których dot­knęły uwa­gi pa­na wdecha a może byłam tym og­niskiem za­pal­nym. Pos­ta­ram się nie pro­woko­wać a i życzę wszys­tkim płod­nej we­ny i omi­jania nieistotnych*. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2017, 12:40

To nie góra lo­dowa* za­winiła a ułom­ność ludzka nie do­ceniła siły natury. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lutego 2017, 08:47

Ska­kał z kwiat­ka na kwiatek aż mu się trze­cia no­ga złamała. Tęgi motyl. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 lutego 2017, 13:21

Wiem, że jak roz­ma­wiamy o gwiaz­dach* myśli­my już o niebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2017, 12:43

Zna­kiem naszych czasów.
Wiel­kie li­tery. Małe maniery. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2017, 12:29

Świn­ki też pot­rze­bują miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2017, 12:27

W tłus­ty czwar­tek to i tłus­ta ba­ba ma wzięcie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lutego 2017, 21:59

Ot­worzył wdech szafę i myśli, w ko­go się dziś prze­biorę: na­tal­ke, bo­la, czy bożenkę?. Może poetę?
Wezmę idiotę* naj­le­piej pasuje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lutego 2017, 14:07

Paździerz chciałaby ko­pulo­wać ale nie ma do te­go ani du...y ani głowy.
/podsłuchane/ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2017, 13:32
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]