piórem2, teksty z maja 2017 roku

35 tekstów z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Kto śpiewa i się nie słyszy le­piej niech mil­czy.
/pros­to z Krakowa/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2017, 14:08

Mężczyźni którzy straszą ko­biety nie są war­ci uwagi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2017, 12:13

Zdzi­wił się złodziej Si­kor­ski* że można coś uczci­wie i głośno załatwić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2017, 00:14

Kaźdy ma swo­je mo­lo na którym chce usiąść, zo­baczyć wschód słońca,, po­wie­dzieć *tak, zos­tać na długo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 maja 2017, 15:02

... bo zna­leźć "grosz na szczęście" to lep­sze niż wo­rek pieniędzy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 maja 2017, 22:08

Począwszy od ok­re­su Oświece­nia - Wspólczes­na fi­lozo­fia do­tarła do roz­widle­nia ulic :
jed­na jas­na to: "naj­większym ce­lem człowieka jest sa­moza­dowo­lenie i spel­nienie seks.... e .'
dru­ga ciem­na to: "do ce­lu po tru­pach, a ce­lem jest sa­moza­dowo­lenie i spel­nienie seks......e ."

praw­da czy fałsz ? i 
to dob­rze czy źle? 

myśl • 23 maja 2017, 21:59

Nie ry­zyku­je tyl­ko ten kto ma coś do stracenia.
/podpatrzone/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 21:49

Nie zdążyłam.
Nie wiem czy so­bie wy­baczę.
Będzie trudno.(-_-) 

myśl • 22 maja 2017, 19:33

wieczorna wiadomość

... jak to się stało że małolet­nia Lo­ri zna­lazła się pod je­go dachem. Złość ogarnęła, bo dał gównia­rze schro­nienie, spokój, ciszę, wy­robił no­we pa­piery* a te­raz uciekła nie wiado­mo gdzie. Wie­czor­na wiado­mość o zna­lezieniu ciała ko­biety wyłowionej z rze­ki zat­rzy­mała. Zwinął się w mil­cze­niu, nie chciał is­tnieć, nie umiał. 

felieton
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2017, 12:45

sentymentalizm

... to wred­ne uczucie
bo kiedy wra­casz myśla­mi to za­wie­szasz się na chwi­le dwie, sześć?
a kiedy wychodzisz z siebie wie­rzysz że ktoś tam cze­ka
wsłuchu­jesz się w la ca­non* a me­lodia kończy się to ciebie wciąż nie ma
i kiedy przeżywam fas­cy­nac­je prze­lewam emoc­je w próżnie
to nic że wszys­tko zos­ta­wiłam, po­lubiłam swą biedę
a kiedy jest już za późno mówię - to nie Two­ja wina.
Odtwórz  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2017, 11:30
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty