piórem2, teksty z października 2017 roku

45 tekstów z paździer­ni­ka 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

'Z pa­miętni­ka psychopaty'
... Kochał ją jak zez­na­wał i nie mógł pat­rzeć jak spo­tykała się z in­ny­mi ludźmi, czuł ciagły spi­sek.
Dla­tego udu­sił ją kiedy spała, poćwiar­to­wał ciało, po­tem scho­wał do lodówki, układając w lo­giczną całość.
Pragnął na zaw­sze mieć ją blis­ko. Cza­sami ot­wierał ok­no, pat­rzał: jak nikt jej już nie szuka. 

myśl • 31 października 2017, 10:01

...A wszys­tko przez od­po­wie­dzial­ność, która jest brze­mieniem, włosien­nicą, kulą u nogi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 października 2017, 09:44

"Kto wcześnie wsta­je te­mu Pan Bóg da­je". Śniadanie? 

myśl • 29 października 2017, 07:23

Męźczyz­na bez klasy
gor­szy od te­go bez kasy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 21:36

Zaw­sze zos­ta­wiaj po so­bie porządek.
Pow­ro­ty lu­bią rozczarowywać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 października 2017, 22:22

Na­miętność to ta­kie dziw­ne uczu­cie, że nie zas­po­kojo­ne prze­radza się w skrytą nienawiść 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 października 2017, 12:23

Człowiek, by się na no­wo od­rodzić, powstać;
mu­si się ociosać i oderwać. 

myśl • 24 października 2017, 10:23

Korze­ni nędznych nie na­leży się wstydzić a szu­kać wa­runków do op­ty­mal­ne­go rozwoju. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2017, 13:18

Gorące ser­ce to spo­cone dłonie
/z se­rii: ob­serwac­je nawigacje/ 

myśl • 23 października 2017, 10:49

Człowieka może ura­tować tyl­ko dru­gi człowiek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2017, 21:34
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]