piórem2, dzienniki

10 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest piórem2.

Ocalona cd

Ali­ce czuła że nie wy­leczy syn­ka sa­ma, zde­ter­mi­nowa­na pop­ro­siła Roona by za­wiózł małego pod drzwi zam­ko­we i zos­ta­wil tam bo wie­działa że je­go oj­ciec poz­na sy­na i on na­pew­no wyj­dzie z choroby. [...] — czytaj całość

dziennik • 16 września 2017, 21:36

Ocalona cd

Na­deszła zi­ma i Ali­ce z tru­dem zno­sila ciężką pracę przy gos­po­dar­ce. Zap­ragnęła być zno­wu w swoim miękkiim i ciepym łożu. Nie zaw­sze była tam szczęśli­wa, cza­sami płakała w sa­mot­ności i upo­korze­niu. Teraz [...] — czytaj całość

dziennik • 7 września 2017, 13:41

Arche, znaczy początek

U pod­staw za­gad­nienia trud­ne­go zaw­sze sięga­my do źródła, do początku a na­wet da­lej do zalążku myśli.
Ta­kie oto wytłumacze­nie wy­daje się lo­giczne dla nas, bez­pie­czne, wytłumaczal­ne. Ale by­wają za­gad­nienia trud­ne do analizy [...] — czytaj całość

dziennik • 6 września 2017, 13:57

Ocalona cd

Kiedy Ali­ce już całkiem zaufała ob­ce­mu mężczyżnie mogła swo­bod­nie po iz­bie chadzać a raz to na­wet skąpo odziana biegła bo aku­rat sy­nek wołał ją z dwo­ru. Tak biegły dni i ty­god­nie i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 sierpnia 2017, 00:48

Ocalona cd

Obudził ją śmiech. Śmie­chu war­te dni bez niego. Zeszła z posłania, które ni­jak nie przy­pomi­nało książęce­go łoża. We włosy wplątały się źdźbła słomy. Jak je­sien­ny chochoł weszła do iz­by w której pachniało [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 22:47

Ocalona cd

Ali­ce doszła do skra­ju wios­ki, której na­wet nie znała. Pier­wsza pochy­lona chałupa wyg­la­dała prze­rażająco ale to za nią dos­trzegła swo­jego małego ur­wi­sa a za­raz go przy­woław­szy zro­biła straszną burę. Ma­lec się przestraszył [...] — czytaj całość

dziennik • 16 sierpnia 2017, 22:16

Ocalona cd

Po całym dniu tułaczki w upa­le i suszy nies­podziewała się ta­kiego bra­ku sił, sy­nek do­magał się wo­dy, był wy­cieńczo­ny. Myślała czy dob­rze zro­biła sta­wiając swo­je pot­rze­by na pier­wszym miej­scu? Te­raz żałowała z po­wodu syn­ka ale od­wro­tu nie było tam cze­kała ją pew­na śmierć. Doszli do skra­ju la­su gdzie naz­bierała jagód, zaczer­pnęła wo­dy ze stru­nienia. Sy­nek się trochę ożywił a ona upadła na ziemię i zasnęła. 

dziennik
zebrał 10 fiszek • 30 lipca 2017, 19:42

Ocalona

Ali­ce weszła na wzgórze skąd roz­pościerał się wi­dok na całą oko­licę, tar­gała za sobą syn­ka, który mo­zol­nie wdra­pywał się za nią. Stała tak wpat­rzo­na w dal bo nic nie dos­trze­gała a jedynie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 18:19

sentymentalizm

... to wred­ne uczucie
bo kiedy wra­casz myśla­mi to za­wie­szasz się na chwi­le dwie, sześć?
a kiedy wychodzisz z siebie wie­rzysz że ktoś tam cze­ka
wsłuchu­jesz się w la ca­non* a me­lodia kończy się to ciebie wciąż nie ma
i kiedy przeżywam fas­cy­nac­je prze­lewam emoc­je w próżnie
to nic że wszys­tko zos­ta­wiłam, po­lubiłam swą biedę
a kiedy jest już za późno mówię - to nie Two­ja wina.
Odtwórz  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2017, 11:30

część radosna

No­siła wodę trzy ra­zy za dnia. Szła zaw­sze tą samą drogą liczyła na drob­ny gest pa­na dzie­dzi­ca.
Dzie­dzic sta­now­czo wzro­ku uni­kał, bat dzierżył i okładał równo przy drodze pra­cujących, od ka­mieni, od [...] — czytaj całość

dziennik • 16 lutego 2017, 13:17
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty