piórem2, felietony

18 tekstów (fe­lieto­ny) – auto­rem jest piórem2.

Samemu

Nikt tak nap­rawdę nie zro­zumie nas i naszych bo­leści a im bar­dziej cier­pisz tym więcej ma­sek po­winieneś ub­rać. Bo płacz i go­rycz to jak po­kaza­nie uda lub ka­wal­ka bez­wstyd­ne­go ciała, które zawsze [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 31 grudnia 2017, 14:21

Okiem nieuzbrojonym

Jakże często ko­bieca cieka­wość za­puszcza swe mac­ki i widzi ów mężczyznę bied­ne­go, opuszczo­nego nieudaczni­ka opłakujące­go swój los, swoją niedolę, niedołęstwo biedę i ka­lec­two. I jakże często ta ko­bieta bieg­nie, wy­rywa się złemu [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 1 października 2017, 15:31

pułapki myśli

Odtwórz

Żeby poz­nać praw­dziwą his­to­rię ko­biety trze­ba być dla niej kimś*.
Wszys­tko co tworzy to tyl­ko ra­dos­na próba od­wróce­nia uwa­gi i na męskiej próżności bar­dzo łatwa
jak płat­ny strip­tis-schow*, który wy­konu­je a po­tem wra­ca do kocha­jace­go męża i dzieci lub ko­goś tam. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 14:17

wieczorna wiadomość

... jak to się stało że małolet­nia Lo­ri zna­lazła się pod je­go dachem. Złość ogarnęła, bo dał gównia­rze schro­nienie, spokój, ciszę, wy­robił no­we pa­piery* a te­raz uciekła nie wiado­mo gdzie. Wie­czor­na wiado­mość o zna­lezieniu ciała ko­biety wyłowionej z rze­ki zat­rzy­mała. Zwinął się w mil­cze­niu, nie chciał is­tnieć, nie umiał. 

felieton
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2017, 12:45

bez powrotnie

... Lo­reyn miała dość ta­kiego życia. Spa­kowała rzeczy i wym­knęła się te­go fe­ral­ne­go ran­ka 13.06.. Wie­czo­rem była sa­ma i uświado­miła so­bie że nie może dłużej tworzyć tej iluz­ji wspólne­go by­cia. Była niepel­nos­praw­na a do te­go był jej pot­rzeb­ny opiekun, nie zwa­riowa­ny ar­tysta wpa­dający cza­sem po ryzę pa­pieru. Bez słowa, bez­sze­les­tnie udała się na miej­sce z które­go pos­ta­nowiła od­da­lić się stąd raz na zaw­sze, bez powrotnie. 

felieton • 21 maja 2017, 09:41

jak tort weselny

.. szedł tak bez ce­lu po uli­cach brud­ne­go mias­ta, które­go nie cier­piał, z które­go zaw­sze chciał uciec. Mi­jał ludzi bez wy­ra­zu, błądził; a jed­nak szedł utartą drogą. Często wy­my­kał się wie­czo­rem do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2017, 21:23

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

felieton • 20 maja 2017, 21:15

bez znaczenia

...te­raz, kiedy usiadł bezwład­nie na pe­ronie mógł pat­rzeć na toczące się obok zdarze­nia ale wszys­tko to było zam­glo­ne, po­wol­ne, bez wy­razu, bez znacze­nia. Mu­siał tak przy­siąś bo krew zaczeła się w nim go­tować. Raz kiedyś też w nim zaw­rzało, kiedy na wojnę od mat­ki oder­wa­ny kroczył. Te­raz ruszył a nie była to woj­na a wal­ka o być al­bo nie być. Wstał. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2017, 09:36

strzępy

... i wbiegł na pe­ron a po­ciąg ruszył, wie­dział że nie zdąży po­biec, wie­dział że nie zdążył. No­gi się mu ugięły, scho­wał twarz w dłoniach brud­nych, zmęczo­nych, złych. Chciał chwy­cić tę twarz i ro­zer­wać na strzępy bo ni­kogo wokół nie było. Zos­tał sam. 

felieton
zebrał 2 fiszki • 19 maja 2017, 10:12

powszedniość

Poez­ja ma to do siebie że pot­ra­fi opi­sać rzeczy których niedos­trze­gamy lub po­mija­my na co dzień. Poez­ja da­je nam luk­sus, kom­fort po­rozu­miewa­nia się pew­nym ko­dem, mową śpiewną, sfałszo­waną, Poez­ja poz­wa­la poczuć się [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2017, 01:03
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty