piórem2, opowiadania

46 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest piórem2.

podniesione z ziemi

"Uważaj żebyś ko­biety do płaczu nie doprowadził,
gdyż Bóg liczy jej łzy...
Ko­bieta z żeb­ra mężczyzny
pow­stała nie ze stóp je­go, by ją deptać;
nie z głowy by ją wywyższać,
lecz z bo­ku, by równą była.
Spod ra­mienia by ją chronić
i blis­ko ser­ca by ją kochać..." 

opowiadanie • 5 lutego 2019, 22:03

Krzyże

Krzyżować się po­win­ny dro­gi i nogi.
Wiązać ręce i fakty. 

opowiadanie • 27 grudnia 2018, 23:59

Ocalona

Ali­ce nie przeżyła swo­jego sta­nu, urodziła przed­wcześnie córeczkę, nie miała jed­nak szans na życie. Obie umarły pew­nej zi­mowej no­cy, mi­mo opieki Roona jej wątle ciało nie udźwignęło ciężaru jej sta­nu a nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 7 listopada 2017, 14:42

Ocalona cd

Szczęście Ali­ce nie trwało długo. Wie­działa to już wte­dy kiedy od­da­wała syn­ka oj­cu. Żad­na praw­dzi­wa mat­ka nie pot­ra­fi żyć bez włas­ne­go dziec­ka, i póki ono żyje jest je­go częścią a po jego [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 września 2017, 23:34

Ocalona cd

Ali­ce obudziła się po cza­sie, ja­kim? te­go nie wie­działa. Wie­działa jed­no nie było koło niej dziec­ka a to oz­naczało kłopo­ty. Ner­wo­wo biegała z po­tar­ga­nymi włosa­mi i wrzeszczała by przy­wołać te­go nies­forne­go malca. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 sierpnia 2017, 16:46

* * *

Do pew­nych rzeczy wra­camy nie po to by je pos­ma­kować ale by się roz­stać, bo tak jak długo od­chodzi­my tak da­leko by­liśmy zrośnięci. A im dłużej to trwa tym głębiej weszliśmy w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 24 lipca 2017, 22:00

* * *

Ten dzień był wyjątko­wy dla nas wszys­tkich. Na­pięcie wi­siało w po­wiet­rzu. Niebu nie przeszkadzały żad­ne chmu­ry. Pal­my, cyp­ry­sy i in­ne drze­wa zas­tygły do zdjęcia. Pta­ki ćwier­go­liy ciszej i z umiarem, wyjątko­wo nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 stycznia 2017, 09:33

* * *

W no­cy przed zaślu­bina­mi Uf­nen Lost miał sen:
"Był na cmen­tarzu ale grób przy którym stał wyglądal jak pom­nik, ale wie­dział że to cmen­tarz.
Był sam jed­nak czuł na so­bie czyjś wzrok, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 stycznia 2017, 14:32

* * *

Uf­nen skończyła stu­dia z wyróżnieniem w nag­rodę po­jechała w podróż przedślubną z niepoślu­bionym jeszcze Me­lonem, które­go Lost już ak­cepto­wał. Rodzi­na Me­lona za­rezer­wo­wała pra­wie cały niewiel­ki ho­tel w dziel­ni­cy Rzy­mu. Lost szu­kał także [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 stycznia 2017, 18:15

* * *

La­ta pra­cy spłyciły u Los­ta na­pa­dy nieto­le­ran­cji. Te­raz jed­nak był w roz­paczy.
Je­go córka za­kochała się w Me­lo­nie.
- Co to za rodzi­ce by na­dać dziec­ku ta­kie imię? myślał.
Me­lon był nieco [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 stycznia 2017, 20:26
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty