piórem2, opowiadania

44 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest piórem2.

Ocalona

Ali­ce nie przeżyła swo­jego sta­nu, urodziła przed­wcześnie córeczkę, nie miała jed­nak szans na życie. Obie umarły pew­nej zi­mowej no­cy, mi­mo opieki Roona jej wątle ciało nie udźwignęło ciężaru jej sta­nu a nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 7 listopada 2017, 13:42

Ocalona cd

Szczęście Ali­ce nie trwało długo. Wie­działa to już wte­dy kiedy od­da­wała syn­ka oj­cu. Żad­na praw­dzi­wa mat­ka nie pot­ra­fi żyć bez włas­ne­go dziec­ka, i póki ono żyje jest je­go częścią a po jego [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 września 2017, 21:34

Ocalona cd

Ali­ce obudziła się po cza­sie, ja­kim? te­go nie wie­działa. Wie­działa jed­no nie było koło niej dziec­ka a to oz­naczało kłopo­ty. Ner­wo­wo biegała z po­tar­ga­nymi włosa­mi i wrzeszczała by przy­wołać te­go nies­forne­go malca. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 sierpnia 2017, 14:46

* * *

Do pew­nych rzeczy wra­camy nie po to by je pos­ma­kować ale by się roz­stać, bo tak jak długo od­chodzi­my tak da­leko by­liśmy zrośnięci. A im dłużej to trwa tym głębiej weszliśmy w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 24 lipca 2017, 20:00

* * *

Ten dzień był wyjątko­wy dla nas wszys­tkich. Na­pięcie wi­siało w po­wiet­rzu. Niebu nie przeszkadzały żad­ne chmu­ry. Pal­my, cyp­ry­sy i in­ne drze­wa zas­tygły do zdjęcia. Pta­ki ćwier­go­liy ciszej i z umiarem, wyjątko­wo nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 stycznia 2017, 08:33

* * *

W no­cy przed zaślu­bina­mi Uf­nen Lost miał sen:
"Był na cmen­tarzu ale grób przy którym stał wyglądal jak pom­nik, ale wie­dział że to cmen­tarz.
Był sam jed­nak czuł na so­bie czyjś wzrok, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 stycznia 2017, 13:32

* * *

Uf­nen skończyła stu­dia z wyróżnieniem w nag­rodę po­jechała w podróż przedślubną z niepoślu­bionym jeszcze Me­lonem, które­go Lost już ak­cepto­wał. Rodzi­na Me­lona za­rezer­wo­wała pra­wie cały niewiel­ki ho­tel w dziel­ni­cy Rzy­mu. Lost szu­kał także [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 stycznia 2017, 17:15

* * *

La­ta pra­cy spłyciły u Los­ta na­pa­dy nieto­le­ran­cji. Te­raz jed­nak był w roz­paczy.
Je­go córka za­kochała się w Me­lo­nie.
- Co to za rodzi­ce by na­dać dziec­ku ta­kie imię? myślał.
Me­lon był nieco [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 stycznia 2017, 19:26

* * *

Nas­tało la­to i Lost mógł w końcu dołączyć do swoich księżniczek, by ra­zem z ni­mi oku­pować włos­kie M-1 przy Via Ro­man­ti­ca.
Nie za­bierał wiel­kiego ba­gażu bo żona zaw­sze zdążyła wy­posażyć je­go szafę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 13:28

* * *

Lost uni­kał sta­rego przy­jaciela bał się wpaść w uza­leżnienie i dziw­ny krąg wy­padków na które nie będzie miał wpływu, po Viol­let poz­nał jeszcze Mo­nic, Li­li Blue, wszys­tkie chętne, świeże, bez ska­zy pojęte. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 stycznia 2017, 18:07
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]