piórem2, poezja

32 teksty (poez­ja) – auto­rem jest piórem2.

* * *

Bu­tel­ka do połowy pusta
ty chwy­tasz mnie za usta.
Za język , za war­gi, za słowa.
Dokąd zmie­rza ta rozmowa? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2018, 20:42

* * *

wbi­jam paz­nokcie w dłonie,
zag­ry­zam war­gi, krew chy­ba płynie,
kiedy widzę jak ty do niej,
uk­ry­wam, uk­ry­wam za­cis­kam, czuję
przez zam­knięte oczy, lu­bię tem ból 

wiersz • 25 lipca 2018, 14:13

poznam po tym

Kiedy po­dam Ci bułkę, jabłko,
a będzie to naj­cenniej­sza rzecz którą dostaniesz,
a po­tem ra­zem spróbu­jemy ją zjeść
i niebędzie naj­mniej­szej rzeczy która nas od te­go oderwie.
I kiedy zo­baczę w Twoich oczach że prag­niesz tyl­ko te­go owo­cu,
poz­nam Cię po tym.
To na­pew­no będzie ko­niec mis­te­rium po­pulis i początek mis­te­rium sakrale.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 czerwca 2018, 09:39

droga

Idziesz przez łąkę
wąchasz kwiaty
schy­lasz się do naj­mniej­sze­go.
Pa­miętasz za­pach,
sku­piasz się na banałach
Nie oglądasz mo­tyli,
nie wodzisz już wrzo­kiem za ulotnym,
chcesz się złapać jeszcze gałęzi
ale jest da­leko
odchodzisz,
idziesz dalej,
nic cię nie zat­rzy­muje
wciąż marzysz
ale
wydzierasz je z głowy
jak brud­ne ro­gi kar­tek wer­to­wanych,
nie pot­rzeb­nie,
jak źdźbła tra­wy wep­cha­ne we włosy
dla oszu­kiwa­nia sa­mej siebie.
Dla zmy­lenia czasu. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2018, 19:04

PRÓG

po­zos­tał próg,
jak stał
tak jest wciąż
a ty­le ra­zy wy­ciągałam rękę
chciałam przejść,
zazdrościłam,
że tak blis­ko Bo­ga stałeś,
ja która nig­dy nic od Niego nie usłyszałam,
poczuć choć od­ro­binę tej uczty;
a nie,
to za dużo ,
zos­tałam na zewnątrz i wciąż zaz­droszczę
stojąc w przedsionku
życia.
Kiedyś cię musnęłam palcem
ale to za mało byś to zrozumiał. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2017, 11:40

Jest taka Piękna miłość ?

Odtwórz
nie opi­sana a wypłaka­na,
nie poz­na­na a dot­kli­wa,
nie na­macal­na - święta
a wciąż gorąca, nies­pełniona bo za czysta,
sta­ra i przeszła a wciąż żywa,
za­pom­niana bo zbyt bolesna?
nie ogar­nięta bo zbyt głęboka?
Trud­na i piękna,
żałuję, pa­miętam, będę.
Czuję więc obiecuje.
Nicze­go nie oczekuję. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 października 2017, 19:44

nigdy nie będę

Poez­jo, poez­jo nig­dy nie będę na ty­le dobra
by móc cię za rękę jak sios­trę trzymać
ale mogę cię puścić, mogę się puścić z fantazjią,
a po­tem wołać z daleka:
W r a c a j . 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 października 2017, 19:56

Dom róż

A ty królo­wo og­ro­du zap­raszaj wszys­tkich i cza­ruj i bądź
A nie kłuj tyl­ko trącaj by nikt za­nad­to się nie zbliżał
A po­tem opuść ze zmęcze­nia gałązki zwiędłe, po­wab­ne
może ktoś wpad­nie z kro­pidłem, ko­newką, dla zabawy.
Na święto róż. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 sierpnia 2017, 20:57

przycumowany

Sie­dział przy­cumo­wany do podłogi wiel­kiej i ślis­kiej i tyl­ko te­go bał się,
bał się, wzle­cieć. O wzlo­tach z no­tat­ni­ka dziad­ka czer­pał wiedzę
nie­szczęsli­wy mo­tyl co kochał fru­wać,, kochał wol­ność, egzal­tacje, alienac­je,
in­ne wil­kie słowa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2017, 12:48

Wędrówki ludu

Bez końca drogą się sta­je
ta męczeńska wal­ka z bólem bra­kiem sił
jed­nak nie wal­czysz idziesz bo wędówki rychły ko­niec widzisz
i wy­bacze­nia akt się stanie,
Co to za wal­ka parę dni nie przes­pa­nych, zdar­tych san­dałów pa­ra.
Szyb­ka pociecha.
Inaczej niż ciągła wspi­naczka bez wi­doków na ko­niec życia.
In­na wspinaczka.
Bez zo­bowiązań, na słowo honoru. 

wiersz • 9 sierpnia 2017, 14:54
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]