piórem2, strona 90

907 tekstów – auto­rem jest piórem2.

13

Za­mek w drzwiach za­cinał się, Lost de­ner­wo­wał się na to. Miał łat­wość wkurza­nia się czym­kolwiek. Pos­ta­nowił go nap­ra­wić, pop­rzątać w końcu mie­szka­nie, je­dyną rzecz którą dos­tał w spad­ku po rodzi­nie. Pra­cy miał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 listopada 2016, 16:31

12

Lost niechętnie wra­cał w swo­je stro­ny, pełen obaw i niepew­ności układał w głowie możli­we sce­na­riu­sze.
W drodze spot­kał Jo­sa, ko­legę z czasów stu­den­ckich kiedy to wszys­tko było możli­we, ot­war­te i piękne.
Przyz­nał [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 listopada 2016, 19:33

11

Człowiek stąpający po ziemi /miękko czy jak tak lu­bi/, wie co jest war­te poświece­nia a co mu­si um­rzeć, co jest dob­re a co nie ma przeszłości. Nie zaw­sze dras­tyczne zmiany są dob­re. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 listopada 2016, 21:01

10

Lost miał dzi­waczne sny, często o nich po­tem myślał. Nie były czymś ważnym ale on zas­ta­na­wiał się nad ich sen­sem, tak jak­by coś miały znaczyć. Był wierzący a więc wie­rzył prze­de wszys­tkim [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 listopada 2016, 20:18

9

W życiu tak by­wa że często to co tra­ci­my do­ce­niamy po cza­sie ale nie zaw­sze. To co tra­ci­my cza­sa­mi jest naszym wyz­wo­le­niem. Lost dużo stra­cił ale też wiele zys­kał. Nie mógł się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 listopada 2016, 18:09

* * *

odc 8.
Lost bar­dzo się sta­rał nie za­wieść Ga­lar­da, próbo­wał sam pro­wadzić in­te­res a że był nieuf­ny ni­ko­go nie pot­rze­bo­wał do po­mo­cy z wyjątkiem Soula.
Nas­tał ko­lej­ny se­zon ale on nie da­wał ra­dy. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 5 listopada 2016, 23:41

odc 7.

Lost pop­ro­sił o kil­ka dni wol­nych, mu­siał zos­tać sam. Ga­lard był dla niego bar­dzo łas­ka­wy sam miał dwo­je dzieci ale nie mie­szkały z nim. Z córką stra­cił kon­takt. Os­tatnia kar­tka wysłana była [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 4 listopada 2016, 10:45

* * *

Te­le­fo­ny roz­dzwa­niały się od ra­na. W re­dak­cji "No ko­men­ts" pa­no­wał zamęt, ludzie pędzi­li jak­by pod prąd.
Każdy ro­bił coś za ko­goś, po coś, ko­muś, na za­pas, na po­jut­rze, bo w re­dak­cji da­ta nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 2 listopada 2016, 19:31

* * *

Są środ­ki prze­ciwbólo­we jak al­ko­hol, tab­letki, cze­kola­da, miłość, ale dla Los­ta to by było za pros­te.
Cier­piał za mi­liony. Za nies­pełnione obiet­ni­ce, za zap­rze­paszczo­ne okaz­je, swo­je suk­ce­sy które uśpiły je­go czuj­ność, za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 1 listopada 2016, 12:28

* * *

Lost za­myślo­ny jechał przed siebie, in­ny daw­no zjechał by z dro­gi ale nie on. Miał podzielną uwagę był nieobec­ny i wciąż trzeźwo myślący. Niebo mu sprzy­jało ale on jeszcze te­go nie wie­dział. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 października 2016, 21:54
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty