piórem2, ulubione teksty

2743 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Czym bez głodu był by smak jedze­nia, tym bez śmier­ci był by smak życia. 

aforyzm • wczoraj, 09:05

Naj­większy­mi pro­ducen­ta­mi zła są w świecie ci, co widzą je w każdej ludzkiej słabości. 

aforyzm • wczoraj, 09:03

W miłos­nych wy­borach naj­bar­dziej wiary­god­ny­mi kan­dy­data­mi są ci, co zre­zyg­nują ze swych prog­ramów i obiet­nic na rzecz twej przed­wy­bor­czej ciszy. 

aforyzm • 16 lipca 2019, 10:13

... w porówna­niu do człowieka to Sza­tan jest"aniołkiem"... wszak on tyl­ko ku­si, reszta jest dziełem człowieka... 

myśl • 11 lipca 2019, 12:13

... z całego De­kalo­gu, Sza­tan naj­częściej łamie dru­gie przykazanie... 

myśl • 10 lipca 2019, 08:44

... w społeczeństwie, gdzie brak to­leran­cji, skóra owiec ok­ry­wa tyl­ko zombie... 

myśl • 10 lipca 2019, 08:42

... w społeczeństwie, gdzie dzieci nie wycho­wu­je się na "le­karzy świata" lecz na "pielęgniar­ki włas­nej sta­rości", 1500 zł wy­naj­mu dla teściowe to niewiele... za by­cie synową...

in­sp. fyrfle 

myśl • 10 lipca 2019, 07:42

... naj­mocniej­szym ele­men­tem współczes­nej de­mok­racji jest Kościół, os­tatni bas­tion feuda­liz­mu... tam jest naj­więcej, uz­na­wanych społecznie, autorytetów...

in­sp. fyrfle 

myśl • 10 lipca 2019, 07:23

... współczes­na de­mok­racja pot­rze­buje Kon­sty­tuc­ji. Tam się zaczy­na i tam się... kończy, niestety...

in­sp. fyrfle 

myśl • 10 lipca 2019, 07:19

... współczes­na de­mok­racja to dyk­ta­tura autorytetów...

in­sp. fyrfle 

myśl • 10 lipca 2019, 07:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu