piórem2, teksty znajomych

252 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

* * *

Nie całuje jej by ją ro­zeb­rać, ani żeby jej coś po­wie­dzieć, mo­je zam­knięte oczy mówią jej wszys­tko, każdy do­tyk jest jak za­pisa­na słowa­mi kartka.

Całuje ją by docho­wała ta­jem­ni­cy to mo­je pos­tscrip­tum, wy­syłam do niej lis­ty ciszą, a ona od­biera je oddechem.
Zain­spi­rowa­ne cy­tatem :) 

erotyk • 28 listopada 2018, 00:33

* * *

- Puk Puk
- Kto tam?
- Tęskno­ta.
- Wejdź, ale nie mów ni­komu, że zno­wu Cię wpuściłem. 

fraszka • 25 sierpnia 2018, 23:22

Naj­trud­niej przełknąć przez us­ta pożeg­na­nia, zwłaszcza gdy to po­raz os­tatni, gdy ser­ce chce opuścić wnętrze, a tęskno­ta gu­bi łzy gdzie popadnie. 

myśl • 28 marca 2018, 22:09

Może też jes­teś gwiazdą na czyimś niebie, nie pozwól so­bie zgasnąć. 

myśl • 6 lutego 2018, 02:11

Hej Wiosno!

Dni co­raz dłuższe
No­ce za to krótsze
A wys­pać się muszę
Z do­mu się na­wet nie ruszę
Do pra­cy pójdę pojutrze 

fraszka • 3 lutego 2018, 03:15

Jak wyglądałby świat bez tych piose­nek o miłości.. 

myśl • 3 lutego 2018, 03:01

* * *

Nie brak jej było blas­ku w źeni­cach, tyl­ko tak ja­koś stąpała nieśmiało przez życie, może bała się pat­rzeć pod no­gi z po­wo­du lęku wy­so­kości, al­bo coś wewnątrz nie da­wało jej od­dychać wiarą, jed­no było pew­ne była noc­nym mar­kiem który wśród gwiazd święci naj­jaśniej, gdy­by tyl­ko zechciała się po­ruszyć i uka­zać, wszys­tkie wil­ki zaczęłyby się prężyć do niej i wyć, księżyc złow­ro­go pat­rzyłby zza gałezi zaz­dros­ny a Ona, wzruszyłaby tyl­ko ra­miona­mi. 

opowiadanie • 7 października 2017, 23:26

Dopóki śni­my o gwiaz­dach i o ich do­tyku, pełnej wy­razis­tości połys­ku, od­da­lonej ki­lomet­ra­mi dro­gi w za­par­te przez za­padającą się ciem­ność w ułam­ku chwi­li po­zos­ta­wionej sa­mej so­bie w próżni.

Nie ro­biąc so­bie nic [...] — czytaj całość

aforyzm • 7 października 2017, 23:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salomon