piórem2, teksty z czerwca 2018 roku

32 teksty z czer­wca 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Sa­mot­na ko­bieta jest jak po­wygi­nana wie­rzba; wszys­tko jej wi­si i 
wy­daje dziw­ne dźwięki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2018, 09:36

Chcesz od ko­goś coś wye­gzek­wo­wać; naj­pierw sam po­każ jak to się robi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 czerwca 2018, 12:22

Porówna­nie to­poli i sos­ny jest niepo­ważne gdyż każda inną ma na­turę.
To­pola po­ważna i smukła, cicho w ucho szep­cze, drob­nym lis­tkiem smy­ra.
Sos­na zgięta, ni w bólu ni w ukłonie, za­pachem odurza ale igłę wbić potrafi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2018, 18:24

poznam po tym

Kiedy po­dam Ci bułkę, jabłko,
a będzie to naj­cenniej­sza rzecz którą dostaniesz,
a po­tem ra­zem spróbu­jemy ją zjeść
i niebędzie naj­mniej­szej rzeczy która nas od te­go oderwie.
I kiedy zo­baczę w Twoich oczach że prag­niesz tyl­ko te­go owo­cu,
poz­nam Cię po tym.
To na­pew­no będzie ko­niec mis­te­rium po­pulis i początek mis­te­rium sakrale.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 czerwca 2018, 09:39

Ot­wiera­my ko­muś drzwi po to,
by mu po­tem przyt­rzasnąć nogę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 czerwca 2018, 07:34

Jeśli nie widzisz bo­ga w dru­gim człowieku;
to go pop­rostu nie ma. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 czerwca 2018, 20:28

Mi­limetr to nie dużo a jed­nak ka­wał drogi. 

myśl • 26 czerwca 2018, 11:25

Kto ko­lana ugi­na, czer­pie pros­to ze źródła. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 czerwca 2018, 19:23

Dochodzę do ściany, klękam,
walę głową, nic więcej nie mogę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 czerwca 2018, 17:36

To że ci nie wyszło, to wi­na ludzi którzy stanęli na two­jej drodze by cię zat­rzy­mać i zbałamu­cić. Nie twoja. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 czerwca 2018, 06:21
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]