piórem2, teksty z października 2016 roku

8 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

* * *

Lost za­myślo­ny jechał przed siebie, in­ny daw­no zjechał by z dro­gi ale nie on. Miał podzielną uwagę był nieobec­ny i wciąż trzeźwo myślący. Niebo mu sprzy­jało ale on jeszcze te­go nie wie­dział. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 października 2016, 21:54

* * *

De­si­res była at­rak­cyjną ko­bietą miała już swoją po­zycję na ryn­ku za­wo­do­wym, ta­ka o której mówią mądra, in­te­ligętna i błys­kot­li­wa. Miała pra­wie wszys­tko, pra­wie bo to cze­go jej bra­ko­wało mogła wróżka wy­myślić a [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 października 2016, 18:23

* * *

Pos­ta­no­wił zmienić wszys­tko co do tej po­ry ro­bił. Od śmier­ci 'wa­riat­ki' minęło parę ty­god­ni. Tak ją na­zy­wał al­bo za­pa­mietał bo imię trud­ne i cieżko wymówić. Zeb­rał myśli, rzeczy swo­je, wie­dział gdzie pójdzie, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 października 2016, 17:56

* * *

Chciała mu pomóc. Wy­dobyć to cze­go się wstydził.
Uka­zać, był mądry i twar­dy, uważny ale nie uf­ny, pełen żaru wewnętrzne­go.
To chciała wy­dobyć ten żar, ro­zumiała to, bo to było mu potrzebne. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 października 2016, 22:11

Coś się kończy coś zaczy­na, głupo­ta trwa.

/z se­ri: zasłysza­ne prawdy/ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2016, 10:47

Jed­nak ano­nimo­wość da­je poczu­cie swawoli.
Słowem czy­nem i zamontem*. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 października 2016, 18:19

* * *

Pod ko­niec życia, ale nie przed śmier­cią o nie.
Ono ot­wiera się przed tobą jak wiel­ka księga i wszys­tkie twe dro­gi bez­sensow­ne i nie, po­kazują swój sens, cel uk­ry­ty. Smut­ne to jed­nak pocieszenie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 23 października 2016, 13:09

... a wieczór nie mu­si być nudny,
Odtwórz
zaufaj. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2016, 00:10
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty