piórem2, teksty z października 2016 roku

8 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

* * *

Lost za­myślo­ny jechał przed siebie, in­ny daw­no zjechał by z dro­gi ale nie on. Miał podzielną uwagę był nieobec­ny i wciąż trzeźwo myślący. Niebo mu sprzy­jało ale on jeszcze te­go nie wie­dział. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 października 2016, 20:54

* * *

De­si­res była at­rak­cyjną ko­bietą miała już swoją po­zycję na ryn­ku za­wo­do­wym, ta­ka o której mówią mądra, in­te­ligętna i błys­kot­li­wa. Miała pra­wie wszys­tko, pra­wie bo to cze­go jej bra­ko­wało mogła wróżka wy­myślić a [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 października 2016, 16:23

* * *

Pos­ta­no­wił zmienić wszys­tko co do tej po­ry ro­bił. Od śmier­ci 'wa­riat­ki' minęło parę ty­god­ni. Tak ją na­zy­wał al­bo za­pa­mietał bo imię trud­ne i cieżko wymówić. Zeb­rał myśli, rzeczy swo­je, wie­dział gdzie pójdzie, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 października 2016, 15:56

* * *

Chciała mu pomóc. Wy­dobyć to cze­go się wstydził.
Uka­zać, był mądry i twar­dy, uważny ale nie uf­ny, pełen żaru wewnętrzne­go.
To chciała wy­dobyć ten żar, ro­zumiała to, bo to było mu potrzebne. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 października 2016, 20:11

Coś się kończy coś zaczy­na, głupo­ta trwa.

/z se­ri: zasłysza­ne prawdy/ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2016, 08:47

Jed­nak ano­nimo­wość da­je poczu­cie swawoli.
Słowem czy­nem i zamontem*. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 października 2016, 16:19

* * *

Pod ko­niec życia, ale nie przed śmier­cią o nie.
Ono ot­wiera się przed tobą jak wiel­ka księga i wszys­tkie twe dro­gi bez­sensow­ne i nie, po­kazują swój sens, cel uk­ry­ty. Smut­ne to jed­nak pocieszenie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 23 października 2016, 11:09

... a wieczór nie mu­si być nudny,
Odtwórz
zaufaj. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2016, 22:10
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]